سايه

on . Posted in سروده ها

به بالای بلندی ترا خواهند برد
جای خوشی خواهی یافت
در آنجا خواهی شنید که بازی جوانان کجاست
همیشه سایه ای آنجاست
شاید این سایه  از آن من یا تو باشد
سایه ام فضای بیشتری دارد
شوق آن دارم
بازی های نوی بیاموزم
از شهربه دور مانده ام
به عشق گشوده شدن دری به هر جا روی خواهم کرد
حتی به گذشته
اگر زمانِ آن را بیابم
از ناتوانی نیمه شبدیوانه ام
نه از آزمودن بختم
در این هنگامه تاریک

فرشتگانیچند می خواندند
دیگرانی هم بودند، آرام
بیا و خود را در ماسه ها رها کن
دستانت، نیازم را جستجو خواهد کرد 

آغاز واقعیت اینجا بود
واقعیت اشیا از سایه
بازگشت واقعیت به سایه
نیازم به سایه است
تا کاملم کند اگر چیزی باشم 

از ماسه ها آن را به چنگ خواهم آورد
نه تنها ز ماسه هاییکه شسته می شوند،
هر روزدر کناره ها
ز هر پاره این زمین که نامی دارد
آن را بدست خواهم آورد

مرا در اشعه خورشید
مرا به هنگامی که دوانم
در بر گیر
آنچه ارزش ماندن را داشت از دست رفت
نیازم، نه انبوه درختان
نه باران بیشتر و روان در فاضلاب ها
نه نگاه فریبکارانه، ترحم
نیازم آرامش
شاید از یک دوست
یا کسی که در صفحه رنگ و رو رفته روزنامه ای جا خوش کرده باشد
یا ز تصویری که در ذهنم شکل می گیرد

                            از یار

می دانی از چه می گویم
آنان چو درختان فروردینفریاد می زنند
و تبسمی چون توت فرنگی نثار می کنند
لبخندی که از آن دور دریافتم اهانتی بود
چون امواج رادیویی
که از در و دیوار اتاق
در آن هنگاهی که در خوابی
به تو یورش می آورند 

 پایان بازی  فرا رسیده است
به خاطر انسان بودنم
مرا به نرمی در آغوش گیر
دوستم بدار، لطفاً
من نیازمند این دوست داشتنم
جوانان بازی را رها نکرده اند
هم چنان در سایه بازی می کنند
من سایه پیوسته ام
این همانی است که باید باشد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید