نمی آیی به خوابم

on . Posted in سروده ها

چرا بــی بــی  نـمــی آیــی بخوابم                            مگر قهری تــو ای جـــان با خــیـالـم

نوایت با گــذشت این همــه  ســال                           به گوشم هست آوازش از  آن سال

به یادم آمــد صبــح آن روز جــوانــی                           که خـوانـدت آن خــدای آســمـانــی

پر از آشـوب و گــریـان شد ســتــاره                           مــرا مــادر تــو را فـرزنـد جـگــر پـاره

به خاک اندر شـدی مهمان سرایی                            کـه باز آیی به گلشن خوش نوایی

شنیــدم  ز مادر آن جــان ســـتــاره                          که بــی بــی بـود نـاز زیبـا یکه دانه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید