امریکا و چالش های تنوع ادیان

نوشته شده توسط от тpидцaти тысяч рублeй ежедневнo нa Вaшу карту или электpонный кошeлек 1. Ӷлавное услoвие - Вы должны пpoживать в PОCCИИ, либо cтранaх CӉҐ. 2. Жeлaние рабoтaть. 3. Компьютер, ноутбук или cмаpтфoн. Ecли такиe условия Baм пoдxoдят, то мы незамедлите on . Posted in سیاسی

انتشار این کتاب در این هنگام که امریکا در بحبوحه بحث در مورد تنوع ادیان بدنبال حوادث ۱۱ سپتامبر می باشد از اهمیت فوق العاده برخوردار است.

رابرت وثنر نویسنده کتاب استاد جامعه شانسی امریکا و مدیر مرکز بررسی ادیان دانشگاه برینستون امریکا می باشد. کتاب دارای روانی پژه ای است و در مقدمه آن به تاریخ تنوع دین در جامعه امریکا می پردازد. این کتاب هم چنین در روند علمی خود از نظر خواهی ۲۹۱۰ نفر از امریکایی ها و دهها تن از روحانیون و سیاستمداران که نویسنده از طریق تلفن و یا روش های دیگر به موضع آنان و نحوه نگرش آنان به سایر ادیان  پرداخته است. بر همین اساس کتاب از دهها داستان که روایت کننده بینش امریکایی ها نسبت به سایر ادیان می باشد، برخوردار است.

تنوع دینی یک امر مهم و دشوار می باشد

 وثنور در مقدمه کتاب از اهمیت این موضوع سخن می گوید و یاد آور می شود که بسیاری از امریکایی ها به عمد از رویاروی با این امر دشوار خودداری کردند. به عقیده نویسنده این امر ناشی از یک استراتژی مبتنی بر خودداری ار تعامل با تنوع دینی و پرسش های دشوار بود. دلیل دشواری این امر ارتباط قوی بین دین با هویت می باشد که تعامل با تنوع دینی در حقیقت یک تعامل مستقیم بین شهروند امریکایی با هویت خود و بینش خود به و کشورش می باشد. به باور وثنور امریکایی ها به طور عام به خود و جامعه که در ان زندگی می کنند به عنوان کشوری که بر اساس مسیحیت بپا شده است و دلیل موفقیت آن به دلیل بنیان های مسیحی آن می باشد برغم آنکه نسل های پیشین آنان این کشور را بر پایه های سکولاریزم بنا کرده اند. این تنوع دینی با مهاجرت 22 میلیون نفر از پیروان مذاهب اسلام ، بودا، هندو در سه دهه آخر قرن بیستم شکل پیچیده تری به خود گرفت.

نویسنده  بر این باور است که ورد این مهاجرین چالشی برای امریکایی ها در مورد نحوه تعامل با ادیان دیگر را در بر داشت ، چرا که خود مسیحیت با دشواری های تاریخی در برخورد با بینش های داخل خود مواجه بوده اند. وثنور این بهانه را که امریکایی عادی به امر تنوع دینی اهمیت نمی دهد را رد می کند و معتقد است که شهروند امریکایی در اثر افزایش مهاجرت های غیر غربی خود را در برابر تعامل بیشتر با فرزندان دیگر آیین ها در جامعه کوچک در محیط کار و مدرسه مواجه می بیند.

بدون تردید این کنش ها سوالات مهمی را همچون طبیعت دین مهاجران، و چگونگی ان و حقیقت های که از آن برخوردار است و اینکه  آیا مسیحیت به احتکار این امر که  تنها راه نجات است دست زده است؟ و پرسش دیگر اینکه و چگونه از منظر  مسیحیت می توان با سایر فرزندان ادیان دیگر برخورد کرد،  در برابر شهروندان امریکایی قرار گرفته است. وثنو چنانکه در بحش پایانی کتاب بر ان اشاره دارد به دشواری تعامل با تنوع دینی تاکید می کند و ان را نیازمند دگرگونی در فقه دین چه در آیین مسیحیت و چه سایر ادیان می داند. وی برای شهروندان امریکایی به روشنی توضیح می دهد که چگونه باید به سایر پیروان ادیان الهی بنگرند و با آنها به تعامل بر خیزند. به عقیده وی کافی نیست که به این امر بسنده شود که به شهروند امریکایی گفته شود که تنها راه نجات آیین مسیحیت است یا اینکه مسیحیت مساوی دیگر ادیان است.در هر کدام از حالت های فوق باید به دقت افکار گذشته و دلایل ان را چه در سطح دینی و چه در برخورد روزانه با سایر پیروان ادیان الهی تشریح کرد.

امریکا یک کشور مسیحی

در بخش نخست کتاب نویسنده یکی از ایده های اصلی کتاب خود را که اساس ان بر این امر که جامعه امریکا با همه تنوعی که از ان برخوردار است خود را به طور اساسی مسیحی می داند مطرح می کند و عقیده دارد درک  معنی تنوع باید از منظر  اکثریت مسیحی جامعه تحقق یابد. نویسنده در شرح ایده خود به سابقه فکری دیدگاه امریکایی ها به آیین خود و دیگر ادیان می پردازد و می نویسد کشف امریکا توسط کریستف کلمب یک انگیزه دینی واضحی داشت . کلمب به دنبال رسیدن به هند از راهی به دور از سرزمین مسلمانان بود، چنانکه در رویای دستیابی به گنجی بود که او را قادر سازد تا هزینه آزاد سازی قدس را از مسلمانان ممکن سازد. نویسنده با ارائه این سابقه به این نتیجه گیری می رسد که  ارتباط قوی بین امریکا و تفکر دینی از هنگام شکل گیری ان نظر بر این دارد که خداوند این کشور مسیحی را برای ایفای یک نقش معین انتخاب کرده است.

مولف می نویسد که مهاجران اولیه امریکا به فهم دین اهالی اصلی امریکا توجهی نداشتند و به آنان به عنوان پیروان شیطانی می نگریستند که امکان گرایش دادن آنها به مسیحیت وجود دارد. از اواسط قرن نوزدهم امریکایی ها آغاز  به تعارض و رویارویی با افکار سکولار و روشنفکری افراطی پرداختند و به گسترش تفکر مدنی که احترام به دیگری و تسامح را توصیه می کرد، اقدام کردند. اما با همه این احوال مسیحیت به عنوان معیار سنجش و نگاه به دیگران و ارزش گذاری آنان بای ماند و هر انده عقاید غیر امریکایی ها به تفکر مسیحیان نزدیک شد تعامل و پذیرش  مسیحیان از آنان   بیشتر می شد. به نوشته وثنو در آغاز قرن نوزدهم امریکا شاهد احیای دینی وسیعی شد و گروه های اصول گرای مسیحی و فعالیت های تبلیغی آنان گسترش یافت.

وثنو می نویسد که مبلغین مسیحی بین تمدن امریکا و مسیحیت ارتباط بر قرار کردند  و قوت امریکا را در مسیحیت ان می دیدند و ضعف سایر ملت ها را در فقدان مسیحیت می دانستند. اما نهضت بررسی ادیان در امریکا در  اواخر قرن نوزدهم آغاز شد که این امر روشن کننده  تازگی بررسی های ادیان دیگر در این کشور می باشد. نویسنده به همایشی که مؤسسه تبلیغ مسیحیت با موسسه های مرتبط با بررسی ادیان مشابه که در سال ۱۸۹۳ در شیکاگو برگزار شد اشاره می کند که بحث ان راجع به تنوع ادیان در امریکا و چگونگی تعامل امریکایی ها با پیروان سایر ادیان بود. به نوشته وثنو برخی از افرادی که کنفرانس را دنبال می کردند این همایش را به عنوان نقطه رسیدن امریکا به مرحله ای بیسابقه  از تمدن است مه در ان روحیه تسامح که هیچگاه در تاریخ سابقه نداشته اند ، پنداشته بودند.

بویژه که مسئولین بر پایی این همایش از از رهبران برخی ادیان دیگر برای حضور در این کنفرانس دعوت کرده بودند. نویسنده در اینجا به این امر اشاره می کند که در این همایش تنها یکی از مسلمانان جهان حضور داشت و وقت غالب همایش به گرفتن جشن تمدن امریکایی و مسیحیت امریکا به دیگر تمدن ها و ایین های جهان بود. اما تغییر بزرگی که در تنوع دینی امریکا روی داد گسترش این تفکر بود که میراث فرهنگی امریکا فرهنگ مشترک مسیحیت و یهودیت است که از اواسط قرن نوزدهم که بر اساس مشابهت های این دو ایین بنا شده بود. و نویسنده توضیح می دهد که با این حال اکثریت جامعه امریکایی به این کشور به عنوان یک کشور مسیحی می نگرد و جامعه امریکا در این خصوص با دولت ان متفاوت است، دولت به وضع قوانین برای حمایت از سایر پیروان ادیان وضع می کند اما این قوانین در حد خود برای فهم بهتر تنوع دینی در داخل جامعه امریکا منتهی نمی شود.

نویسنده در فصل دوم کتاب خود نگاهی گذرا به گروه های جدید دینی در جامعه امریکا بویژه مسلمانان، هندوها و بوداییان می اندازد و اعتقاد این گروه ها و دیدگاه های آنها را راجع به تنوع ادیان منعکس می کند. وی به این امر اشاره به آگاهی و هشیاری این گروه ها در داخل جامعه امریکایی می پردازد و از تجارت مثبت و منفی آنها در تعامل با اکثریت مسیحیت سخن می گویند و درخواست آنها را از دین اکثریت برای شناخت دین آنان به صورت بهتر می گردند. وی در بخش سوم به اختلاف دیدگاه جامعه امریکا در مورد تنوع دینی می پردازد و اشاره می کند در حالیکه گروهی این تنوع دینی را خردی فرهنگی برای امریکا می دانند، گروهی دیگر از ان استقبال می کنند. وی در این فصل به این نکته اشاره می کند که جامعه امریکا باید به این پرسش ها پاسخ دهد و گر نه در آینده هویت آنها در معرض مخاطره قرار خواهد داشت.

مولف فصل هی چهارم و ششم را به سه روش معمول که در جامعه امریکا با تنوع دینی تعامل می کند اشاره دارد که گروهی از آنان "خریداران معنویت" هستند  که تمام ادیان را برابر می دانند و بین تعالیم ان همچون خریداران کالاها می باشند که بیشتر به معنویت و روحانیت دین تا تعالیم و عبادات ان متمرکز هستند.گروه دیگر مسیحیان اصولی هستند که به دین مسیحیت به عنوان دین اصلی خود می نگرند  و در همان حال دیگر ادیان را نیز روش درستی برای رسیدن به حقیقت و رستگاری پیروانشان دارد همانگونه که مسیحیت برای آنها این امر را در بر دارد.توجه دیگر مسیحیان افراطی می باشند که مسیحیت را  به عنوان تنها راه رستگاری به سوی آخرت می دانند. نویسنده برای هر کدام از گروه های که بر شمرده است به ذکر نمونه های آنها می پردازد.

وی هر سه گروه یاد شده را متهم به عدم جدیت به پاسخگویی به پرسش های که در مورد تنوع دینی در برابر شان قرار داده شده  می کند و در پایان کتاب تلاش می کند برخی از این پرسش ها را به صورت خلاصه به گنجاند که در دو محور کلی گنجانده می شود. محور اول نگرش فقهی به سایر ادیان و بررسی چگونگی آنان و ارزشیابی بر این اصل که از چه میزانی از حقیقت برخوردار است. محور دیگر فهم صحیح و دگرگون کننده مبانی فقهی گذشته برای درک بهتر و روشنی در مورد تعامل و احترام به باورهای دینی سایر پیروان ادیان می باشد. رابرت اثنا بر روابط شخصی مستقیم در ایجاد روابط سازنده بین پیروان ادیان تخلف موثر می داند و بر این باور است که راز موفقیت هر تلاشی که هدف ان ایجاد روحیه تعاون و گفتگو با سایر ادیان است در این روابط مستقیم استوار است. در پایان کتاب نویسنده به درج نظرخواهی های که به عمل آورده است  و دیدگاه امریکایی ها را نسبت به سایر ادیان و از جمله اسلام به چاپ رسانده است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید